METODOLOGIA pentru concursurile pentru posturile vacante de medici/asistenți, în dezbatere publică

Dana Lascu |
Data actualizării: | Data publicării:
Cadru medical
Cadru medical

Ministerul Sănătății va publica, astăzi, în Transparență Decizională, „Meotodologia privind ocuparea prin concurs/examen a posturilor vacante de medici/asistenți medicali”. Aceasta va fi supusă dezbaterii publice, pentru că aduce modificări modului în care sunt organizate concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de stat de sănătate. DC Medical a intrat în posesia documentului. Intertitlurile aparțin redacției.

„Meotodologia privind ocuparea prin concurs/examen a posturilor vacante de medici/asistenți medicali"

Concursuri trimestriale, în 8 centre regionale de concurs

Art. 1. (1) Concursurile/examenele pentru ocuparea posturilor vacante de medici/asistenţi medicali se organizează o dată pe trimestru, în 8 centre regionale de concurs.

(2) Cele 8 centre regionale de concurs corespund regiunilor de dezvoltare, după cum urmează: Regiunea de dezvoltare Nord-Est, Regiunea de dezvoltare Sud-Est, Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Regiunea de dezvoltare Vest, Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, Regiunea de dezvoltare Centru, Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

(3) Sediul pentru fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare este următorul:

a) Piatra-Neamţ - Regiunea de dezvoltare Nord-Est,

b) Brăila - Regiunea de dezvoltare Sud-Est,

c) Călăraşi - Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia,

d) Craiova - Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia,

e) Timişoara - Regiunea de dezvoltare Vest,

f) Cluj-Napoca - Regiunea de dezvoltare Nord-Vest,

g) Alba-Iulia - Regiunea de dezvoltare Centru,

h) municipiul Bucureşti - Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

(4) Arondarea judeţelor la fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare este următoarea:

a) Regiunea de dezvoltare Nord-Est: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui,

b) Regiunea de dezvoltare Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea,

c) Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia: Argeş, Călăraşi,Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman,

d) Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea,

e) Regiunea de dezvoltare Vest Arad: Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş,

f) Regiunea de dezvoltare Nord-Vest: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj,

g) Regiunea de dezvoltare Centru: Alba, Braşov, Covasna, Harghita,Mureş şi Sibiu,

h) Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov: municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.

Cum se organizează concursurile și pe ce posturi

Art. 2. Comisia regională de concurs pentru fiecare din cele 8 regiuni se organizează la nivelul direcţiei de sănătate publică.

Art. 3. Concursurile se desfăşoară în ultima lună a fiecărui trimestru, la o dată care va fi stabilită de direcţia de sănătate publică şi publicată pe pagina de internet a acesteia.

Art. 4. (1) Fiecare unitate sanitară cu personalitate juridică din judeţele arondate unei regiuni de dezvoltare va transmite, la sediul direcţiei de sănătate publică, lista cu posturile vacante de medici şi asistenţi medicali, pe locuri de muncă, grade, trepte profesionale, specialităţi şi profile.

(2) Posturile de asistent medical se transmit pe grade/trepte profesionale şi profile, respectiv debutant/simplu/principal, indiferent de nivelul studiilor.

Art. 5. (1) Posturile de medici se ocupă conform metodologiei aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015.

(2) Pentru posturile de asistenţi medicali sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă şi minimum 50 de puncte la interviu.

(3) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu.

(4) Clasamentul candidaţilor promovaţi se întocmeşte pentru fiecare post publicat pentru care s-a candidat.

(5) Obţinerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.

(6) În cazul în care au fost publicate mai multe posturi similare (aceeaşi specialitate, acelaşi loc de muncă), clasificarea se va face pe grupul de posturi publicate.

Contestațiile

Art. 6. (1) După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise sau a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

(2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

(3) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Art. 7. Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând rezultatul selecţiei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situaţia în care:

a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;

b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;

c) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial "respins" obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

Art. 8. - (1) Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:

a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs;

b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;

(2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul direcţiei de sănătate publică organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia.

(3) Rezultatele finale se afişează la direcţiei de sănătate publică organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor.

Concursurile pentru asistenții medicali

(2) Asistenţi medicali

Art. 9.(1) Posturile vacante pentru care se organizează concurs/examen se publică cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, precum şi pe pagina de internet a direcţiei de sănătate publică organizatoare a concursului.

(2) Anunţul publicat în presa scrisă şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, va conţine: denumirea postului, nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul, data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs.

(3) Posturile de asistent medical se publică pe funcții, grade/trepte profesionale fără a se preciza nivelul studiilor.

(4) Anunţul afişat pe pagina de internet a direcției de sănătate publică organizatoare va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cărora se află aceste posturi, precum şi denumirea postului pentru care se organizează concursul;

b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs;

c) condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post;

f) bibliografia şi, după caz, tematica;

g) calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

Concursurile și joburile vacante

(5) Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului prezentate la alin. (3) se menţin pe pagina de internet a direcției de sănătate publică organizatoare până la finalizarea concursului.

Art. 10. În vederea constituirii comisiilor de concurs, fiecare unitate sanitară cu personalitate juridică care a transmis posturi vacante de medici/asistenţi medicali, în vederea ocupării prin concurs/examen, va înainta la direcţia de sănătate publică un număr de 6 membri pentru comsiile de concurs.

Art. 11. În vederea constituirii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, fiecare unitate sanitară cu personalitate juridică care a transmis posturi vacante de medici/asistenţi medicali, în vederea ocupării prin concurs/examen, va înainta la direcţia de sănătate publică un număr de 6 membri pentru comisiile de soluționare a contestațiilor.

Art. 12. (1) Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie în ziua concursului, prin tragere la sorţi, având în vedere propunerile transmise de fiecare unitate sanitară cu personalitate juridică.

(2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(3) Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin act administrativ al ordonatorului de credite al direcţiei de sănătate publicare care organizează concursul.

(4) Atât comisia de concurs, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în componenţa lor un preşedinte, un secretar şi un număr de 4/6 membrii.

(5) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură, de către o persoană din cadrul compartimentelor de resurse umane al direcţiei de sănătate publică organizatoare de concurs, acestea neavând calitatea de membri.

(6) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.

(7) Din comisia de concurs face parte şi un reprezentant al organizaţiei profesionale, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 13. (1) În funcţie de numărul de candidaţi înscrişi la examen, se pot organiza mai multe comisii de concurs.

(2) Comisia de organizare a concursului/examenului se organizează în funcţie de numărul candidaţilor care s-au înscris la concurs, respectiv:

a) pentru un număr de până la 50 de candidaţi, comisia va avea un număr de 5 membri;

b) pentru un număr de peste 50 de candidaţi, dar nu mai mult de 100 comisia va avea un număr de 7 membri.

(3) Preşedintele comisiei de concurs este directorul executiv al direcţiei de sănătate publică în care se organizează concursul.

Subiecte unice la concurs și incompatibilități

(4) Concursurile se organizează simultan, indiferent de numărul de comisii, iar subiectele vor fi unice.

Art. 14. Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii:

a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;

b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.

Art. 15. Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:

a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;

b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;

c) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;

d) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi interviul;

e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;

f) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi raportul final al concursului.

Contestații

Art. 16. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise, şi a interviului;

b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

Art. 17 - Secretarul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile;

b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;

c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi raportul concursului;

d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii;

e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCMedical și pe Google News

Te-a ajutat acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCMedical și pagina de Instagram DCMedical Doza de Sănătate și accesează mai mult conținut util pentru sănătatea ta, prevenția și tratarea bolilor, măsuri de prim ajutor și sfaturi utile de la medici și pacienți.


Articole Recomandate
Crossuri externe
Descarcă aplicația DCMedical
Get it on App Store Get it on Google Play
Ultimele știri publicate
Cele mai citite știri
DC Media Group Audience
Patologii

Politica de confidențialitate | Politica Cookies | | Copyright 2024 S.C. PRESS MEDIA ELECTRONIC S.R.L. - Toate drepturile rezervate.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel