REZIDENTIAT. Textul INTEGRAL aprobat de Camera Deputaților

Dana Lascu |
Data actualizării: | Data publicării:
EXCLUSIV

DC Medical a intrat în posesia textului complet al Legii votate în plen de deputați, care modifică organizarea examenului de REZIDENȚIAT și a rezidențiatului. Iată ce au aprobat deputații: 

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. 

 

I. AMENDAMENTE ADMISE

Titlul legii: Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

Art.I. –Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr.103/2012 cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (3) Cifra de școlarizare pentru rezidențiat este cel puțin egală cu numărul de locuri reprezentând totalul absolvenților de medicină, medicină dentară și farmacie cu diplomă de licență din promoția anului în curs, cumulat cu numărul de posturi conform art. 18, stabilita prin ordin al ministrului sanatatii. În cazul în care numărul candidaților care promovează examenul de rezidențiat este mai mare decât cifra de școlarizare inițial anunțată, aceasta se va suplimenta până la repartiția candidaților, astfel încât toți candidații promovați să poată accesa un loc sau un post de rezidențiat. Ministerul finanțelor asigură resursele financiare necesare școlarizării prin rezidențiat la nivelul cifrelor de școlarizare aprobate.

Autori: membrii comisiei

EXPLICAȚIA: Luând în considerare integrarea incompletă pe piața muncii a tuturor absolvenților ce promovează examenul de rezidențiat, situație recurentă în fiecare sesiune a examenului din anii precedenți, dar și deficitul de medici din România, justificarea acestui amendament este asigurarea integrarii tuturor candidatilor ce au promovat examenul, respectând astfel dreptul fundamental al acestora la continuarea parcursului lor academic și profesional.

La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 3. (1) Ministerul Sănătăţii organizează admiterea în rezidenţiatul pe locuri şi pe posturi, prin concurs naţional, cu tematică şi bibliografie unice, în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

EXPLICAȚIA: Pentru asigurarea unui examen naţional unic.

(2) Concursul naţional prevăzut la alin. (1) se poate desfăşura la nivelul centrelor universitare pe baza acordului dintre Ministerul Sănătăţii şi instituţiile de învăţământ superior publice acreditate care au facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie.
Autori: membrii comisiei

La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3) cu următorul cuprins:

„(3) Medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți, respectiv farmaciștii rezidenți care ocupă prin concurs posturi de asistent de cercetare științifică, efectuează pregătirea în afara normei de bază, cu păstrarea tuturor drepturilor de rezident."

Litera a) a alineatului (2) de la articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Calitatea de rezident încetează în următoarele situaţii:

a) la data finalizării programului de pregătire în rezidenţiat, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidenţiat, în baza Carnetului de rezident şi a Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului, dar nu mai devreme de prima sesiune de examene organizată în specialitatea respectivă, după expirarea stagiului minim aferent specialităţii;

Autori: membrii comisiei

EXPLICAȚIA: Pentru stabilirea unui termen acoperitor.

Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.9.- (1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie sau în unităţi sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale.

(2) Instituţiile de învăţământ superior cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate propun Ministerului Sănătăţii coordonatorii de program de rezidenţiat, directorii de program, precum şi responsabilii de formare, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie sau în unităţi sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale.

(3) Coordonatorul de program trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie şef de disciplină, şef de departament, şef de laborator sau farmacist-şef, certificat în specialitatea programului;

b) să fie cadru didactic universitar cu funcție de predare - profesor, conferenţiar sau şef de lucrări.

(4) Prin excepție de la prevederile alin.(3), directorul programului de rezidenţiat în medicina de urgenţă trebuie să efectueze gărzi în cadrul unei untăţi de primiri urgenţe și să îndeplinească unul dintre următoarele criterii:

a) să fie cadru didactic universitar - şef de lucrări, conferenţiar sau profesor la disciplina medicină de urgenţă;

b) să fie medic primar medicină de urgenţă sau medic specialist medicină de urgenţă, cu rezidenţiat în medicină de urgenţă, cu 5 ani vechime ca specialist în unitatea de primiri urgenţe ;

c) să fie medic primar anestezie şi terapie intensivă, cu 5 ani vechime în unitate de primiri urgenţe.

(5) Pentru programul de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sunt nominalizaţi coordonatori de program cadre didactice universitare - profesor, conferenţiar, şef de lucrări în specialitatea medicină de familie, medicină internă sau pediatrie. (6) Nominalizarea coordonatorilor de program se face de către instituţiile de învăţământ superior acreditate din domeniul sănătate acreditate şi cu avizul colegiilor profesionale

(7) Listele cu coordonatorii acreditați se revizuiesc anual până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.

(8) În cazul în care un coordonator/director de program își suspendă activitatea în condiţiile legii, pe o perioadă mai mare de o lună, la propunerea instituţiilor de învăţământ superior din domeniul sănătate acreditate în cauză, coordonarea rezidenților va fi preluată temporar de alte cadre didactice sau medici primari în specialitatea respectivă, având titlul de doctor în științe medicale. Dacă suspendarea este mai mare de 6 luni, se numește un alt coordonator/director de program sau rezidenții vor fi redistribuiți altor coordonatori/directori de program disponibili din centrul universitar respectiv, după caz.

(9) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, directorii de program și responsabilii de formare în rezidențiat beneficiaza de majorarea salariului de bază avut conform prevederilor legale in vigoare sau de plata unei indemnizatii pentru perioada in care exercită aceste funcții."

(10) Responsabilii de formare din cabinetele medicale individuale de medicină de familie, precum şi din unităţile sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie sau în unităţile sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale beneficiaza de plata indemnizaţiei prin transfer de la Direcţiile de Sănătate Publică.

Autori: membrii comisiei

EXPLICAȚIA: Responsabilul de proiect dintr-un cabinet de medicină de familie, dar şi medicul de altă specialitate din ambulatoriul unui spital, sau din secţia unui spital aflat în administraţia autorităţilor publice locale în contract cu aceasta, nu pot beneficia de creştere salarială propusă conform modificărilor adoptate de Senat. Propunem revenirea la modificarea propusă iniţial prin completarea modificărilor din Senat cu alineatul (10), şi crearea posibilităţii transferului de fonduri cu acest scop prin DSP.

La articolul 15, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) După promovarea examenului şi după expirarea stagiului minim aferent specialităţii, ministrul sănătăţii confirmă prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după caz, în cel mult 30 zile lucrătoare de la ultima zi a sesiunii de examene organizată pentru specialitatea respectivă."

La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.18.- (1) Rezidențiatul pe post se organizează în trimestrul IV al fiecărui an, în funcție de numărul de posturi solicitate de unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, aflate în administrarea unităților publice locale sau a ministerelor sau instituțiilor cu rețea sanitară proprie, în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală."

La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(5.1), cu următorul cuprins:

„(5.1) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care aleg post în specialitate sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, devenind rezidenţi pe post în specialitatea respectivă, cu pregătire în centrul universitar ales."

La articolul 18, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(8) Obligaţia prevăzută la alin.(7) se stabileşte prin act adiţional la contractul individual de muncă, în temeiul prevederilor Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligaţiei asumate îl obligă pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, precum şi la restituirea primei de instalare, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită, conform actului adiţional la contractul individual de muncă."

La articolul 18, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin.(8.1), cu următorul cuprins:

„(8.1) Cheltuielile ocazionate de pregătirea profesională se stabilesc pe ani de studii, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale, pentru fiecare din specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală."

La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Cuantumul anual al taxei este egal cu cel al cheltuielilor prevăzute la art.18 alin.(81) şi se aplică în mod corespunzător ambelor modalităţi de obţinere a celei de-a doua specialităţi, prevăzute la alin.(1). Acesta se stabileşte prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale şi se revizuieşte la intervale de minimum 5 ani."

La articolul 20, alineatul (2) Se elimină modificarea adusă de Senat textului din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009

Autor: membrii comisiei

La articolul 22, alineatul (3) se abrogă textul din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009. De asemenea, se abrogă automat și modificarea adusă de Senat, alineatul.(3.1),

Autori: membrii comisiei

La articolul 22, după alineatul (4) se elimină alineatul (4.1) introdus de Senat.

Autori: membrii comisiei

EXPLICAȚIE: Considerăm că prevederile actuale ale art 22 sunt suficiente pentru a permite reconversia profesională a ceor care doresc să o facă. Articolul propus este discriminatoriu față și contravine prevederilor art 10 alin (1), sau art 22 alin (1) din prezenta ordonanță. De asemenea, sunt încălcate principiile prin care obținerea unei specialități chiar dacă este cea de-a doua, se face doar după susținerea unui examen de medic specialist. În România, Medicina de familie este recunoscută ca specialitate și notificată ca atare la Uniunea Europeană cu o durată de pregătire de 4 ani din care minim 2 ani în cabinetul medicului de familie. Orice exceptie care duce la nerealizarea unui program integral încalcă directiva de mai sus!

Alineatul (5) al articolului 22.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 22.1. - (5) Coordonatorul de rezidențiat, respectiv directorul de program, precum și îndrumătorul de rezidențiat pot desemna medici rezidenți titulari în linia de gardă cu acordul scris al acestora, la solicitarea unității sanitare unde se efectueaza garda în afara timpului normal de lucru. Orele suplimentare de gardă efectuate de rezidenți peste orele normate se remunerează conform încadrării salariale existente.

Autori: membrii comisiei

EXPLICAȚIE: Conform propunerii iniţiale de modificare legislativă. Este imperios necesar ca responsabilii de formare din spitalele neclinice să poată desemna medici rezidenţi în gardă, în condiţiile în care directorul de program şi îndrumătorul de rezidenţiat sunt în centre universitare şi rezidentul se va pregăti la un spital neclinic.

Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.23.- (1) Medicii rezidenţi care au finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, pot fi încadraţi cu contract individual de muncă în unităţi sanitare publice, inclusiv în cabinete medicale individuale, în funcţie de specialitatea în care s-a efectuat pregătirea de rezidenţiat şi sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică în specialitatea respectivă. În aceste cazuri, încadrarea se va face pe perioadă determinată de un an, cu posibilitate de prelungire anuală, până la maximum 3 ani. Încadrarea se va face pe funcţia de medic, cu salarizarea corespunzătoare de rezident ultimul an, în funcţie de specialitatea de confirmare.

(2) Prevederea de la alin.(1) se aplică și în cazul medicilor rezidenți pe post. În intervalul prevăzut la alin.(1) se suspendă contractul individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară unde medicul rezident a ocupat postul."

După articolul 29 se introduce un nou articol, art.29.1, cu următorul cuprins:

„Art.29.1.- (1) În vederea reatestării competențelor profesionale și redobândirii dreptului de practică sau de liberă practică, după caz, pentru medicii care au întrerupt activitatea profesională sau se află într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor din România, prin colegiile teritoriale, încheie cu unităţile sanitare acreditate să desfășoare programe de pregătire în rezidențiat, inclusiv cu cabinetele medicale individuale de medicină de familie, contracte pentru efectuarea stagiului practic pentru medicii în cauză.

(2) Pe perioada stagiului prevăzut la alin.(1), medicii lucrează sub supravegherea și responsabilitatea coordonatorilor de program de rezidenţiat, directorilor de program, precum şi responsabililor/și îndrumătorilor de formare nominalizați conform prevederilor art.9 alin.(3) sau a unui medic primar acreditat în acest scop de către Colegiul Medicilor din România în cazul medicilor de familie și de medicină generală.

(3) Medicii prevăzuți la alin.(1) au aceleași atribuții și responsabilități ca și medicii rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în cazul medicilor specialiști sau după caz, competențe limitate în cazul medicilor de medicină generală și al medicilor cu competențe limitate.

(4) Pe perioada stagiului, medicii prevăzuți la alin.(1) nu beneficiază de drepturi salariale.

(5) La încheierea stagiului pentru redobândirea dreptului de liberă practică, unitatea sanitară acreditată sau, după caz, cabinetul medical individual de medicină de familie eliberează medicului o adeverință din care rezultă perioada efectuării acestuia și sumarul activităților desfășurate."

Art. II . - (1) Pentru anul 2019, prin derogare de la art. 8 alin (1), art. 10 alin. (2) și (3), art. 15 alin. (8), art. 181 alin. (1) și art 19 alin (2) din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr.103/2012 cu modificările şi completările ulterioare, concursul național pentru admiterea în rezidențiatul pe locuri și pe posturi se organizează în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Sănătății.

(2) Cifra de școlarizare pentru rezidențiat pentru anul 2019 se aprobă prin ordin al ministrului Sănătății. Ministerul Finanțelor asigură resursele financiare necesare școlarizării prin rezidențiat, la nivelul cifrelor de școlarizare aprobate.

(3) Ordinele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt opozabile Ministerului Educației Naționale.

Autori: membrii comisiei

 

II. AMENDAMENTE RESPINSE

1. La articolul 6, după alineatul (6) Senatul propunea introducerea unui nou alineat, alin.(7), cu următorul cuprins:

„(7) Începând cu seria de rezidenți noiembrie 2020, examenul poate fi susținut în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire, iar proba scrisă va consta din subiecte unice pe țară, având o pondere de 50% din media tuturor probelor de examen." Autor: Deputat PNL Florica Cherecheș + Comisia

Deputații au respins pe motiv că:

a) Pentru a permite soluționarea unor cazuri speciale, cum ar fi concediile de maternitate repetate etc.

b) Termenul propus iniţial este acoperitor.

2.La articolul 22, după alineatul (4) Senatul propunea introduce unui nou alineat, alin.(41), cu următorul cuprins:

Senatul a propus: „(41) Medicii specialişti pot obţine certificatul de medic specialist în specialitatea medicină de familie după efectuarea unui stagiu de pregătire de 1 an în cabinete de medicină de familie, nominalizaţi de Ministerul Sănătăţii." Autor: Deputat PSD Camelia Gavrilă + Comisia

Deputații au respins pentru că:

a) Este necesar un stagiu de minim 1 an pentru a dobândi competențele necesare

b) Termenul propus iniţial este acoperitor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCMedical și pe Google News

Te-a ajutat acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCMedical și pagina de Instagram DCMedical Doza de Sănătate și accesează mai mult conținut util pentru sănătatea ta, prevenția și tratarea bolilor, măsuri de prim ajutor și sfaturi utile de la medici și pacienți.


Articole Recomandate
Crossuri externe
Descarcă aplicația DCMedical
Get it on App Store Get it on Google Play
Ultimele știri publicate
Cele mai citite știri
DC Media Group Audience
Patologii

Politica de confidențialitate | Politica Cookies | | Copyright 2024 S.C. PRESS MEDIA ELECTRONIC S.R.L. - Toate drepturile rezervate.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel