Examen pentru titlul de specialist pentru medici, stomatologi și farmaciști, sesiunea octombrie 2019

Dana Lascu |
Data publicării:

Ministerul Sănătății a publicat regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea titlului de medic specialist, medic stomatolog specialist și farmacist specialist, din sesiunea 16 octombrie-22 noiembrie 2019. Iată ce rezidenți se pot înscrie la examen, ce trebuie să conțină dosarele și cum se va desfășura acesta: 

Ministerul Sănătății organizează în perioada 16 octombrie-22 noiembrie 2019 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii stomatologi și farmaciștii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

La acest examen se pot prezenta:

1. Medicii, medicii stomatologi și farmaciștii rezidenți, inclusiv cadrele didactice și de cercetare științifică medicală, confirmate în rezidențiat, care la data de 31 decembrie 2019 încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferință), conform curriculelor aprobate pentru fiecare specialitate;

2. Medicii, medicii stomatologi și farmaciștii rezidenți, inclusiv cadrele didactice și de cercetare științifică medicală, confirmate în rezidențiat, care au încheiat stagiul de pregătire și nu au susținut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare.
Prezentarea la examen se face cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

3. Medicii, medicii stomatologi și farmaciștii specialiști sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătății pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități și care, la data de 31 decembrie 2019, încheie stagiul de pregătire în noua specialitate;

4. Medicii, medicii stomatologi și farmaciștii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educației Naționale și care finalizează pregătirea până la data de 31 decembrie 2019 *);

Derogări

La acest examen se mai pot prezenta prin derogare de vechime, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidentiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare și candidații care încheie stagiul de pregătire în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și până la 15 aprilie 2020, inclusiv.

Dosarele depuse/transmise prin servicii poștale la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerul Sănătății pentru aprobarea derogărilor de vechime, vor include și recomandarea coordonatorului în rezidențiat, respectiv de pregătire în a doua specialitate, document care trebuie să poarte semnătura și parafa coordonatorului de pregătire în această specialitate.

Pentru această categorie de candidați, confirmarea ca medic specialist/medic stomatolog specialist/farmacist specialist, se va face cu data de întâi a lunii următoare finalizării stagiului de pregătire, pe baza adeverinței eliberată de unitatea angajatoare pentru rezidenți, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflați la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, din care să rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate.

Aceste documente trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare, semnătura managerului și ștampila rotundă a unității.

Examenul se va desfășura cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidentiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, în centrele universitare medicale care asigură pregătirea pentru toate modulele teoretice precum și baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice din curriculumul de pregătire, cu excepția specialității Medicina de urgență, pentru care examenul se va desfășura numai în centrele universitare București și Târgu Mureș.

Candidaților li se va aproba susținerea examenului numai în centrul universitar în care au efectuat un procent de minimum 51% din durata de pregătire în rezidențiat.

În situația în care stagiile efectuate nu întrunesc în niciunul dintre centrele universitare de formare acest procentaj de pregătire, examenul poate fi susținut în centrul cu cel mai mare procentaj al pregătirii efectuate.

În situația efectuării stagiilor de pregătire cu procentaj de 50%, în două centre universitare, decizia de aprobare a susținerii examenului într-unul din cele două centre este a Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății.

Pregătirea efectuată în străinătate și recunoscută de Ministerul Sănătății se consideră ca fiind efectuată în centrul universitar de care aparține ca îndrumare rezidentul.

După centralizarea tuturor dosarelor admise în această sesiune în condițiile de mai sus, Ministerul Sănătății poate decide rearondarea candidaților din centrele universitare în care nu se întrunesc condițiile de susținere a examenelor.

Tematicile după care se vor desfășura examenele în această sesiune au fost publicate în săptămânalul "Viața Medicală", și sunt postate pe pagina web a Ministerului Sănătății www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri, concursuri, examene/Tematici.

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI:

1. Pentru toate specialitățile cu excepția specialității Medicină de urgență

Examenul de obținere a titlului de specialist se va desfășura într-o clinică acreditată pentru formarea în specialitatea respectivă, în prezența comisiei aprobate pentru această sesiune.

Examenul de specialist are următoarele probe:

a) Proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecărei specialități, cu durată de trei ore;

b) Una sau două probe clinice și proba practică, conform probelor prevăzute de tematicile fiecărei specialități.

Elaborarea baremului de corectură pentru proba scrisă, precum și modul de desfășurare a tuturor probelor este de competența comisiilor de examen aprobate pentru această sesiune.

Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului, obținând în final media 7,00.

2. Pentru specialitatea Medicina de urgență: Examenul se va susțíne conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Comun MS și MECTS nr.1333/6556/2012.

Probe de examen

Examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în specialitatea medicina de urgență se va desfășura în centrele universitare București - Spitalul Clinic de Urgență București și Târgu Mureș - Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și va avea următoarele probe:

a) Proba scrisă se desfășoară în prima zi a perioadei anunțate pentru desfășurarea examenului de obținere a titlului de medic specialist. Proba scrisă se va desfășura concomitent și va începe la aceeași oră în ambele centre de examinare. Testele utilizate în cele două centre de examinare vor fi identice. Proba scrisă va consta dintr-un test de tip grilă cu 250 de întrebări cu răspunsuri multiple. Durata probei scrise este de 4 ore.
Candidații care au susținut și au promovat proba scrisă într-o sesiune anterioară, dar au fost respinși la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice, vor susține numai aceste probe, luându-se în considerare punctajul de promovare al probei scrise anterioare, pentru următoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, după promovare.

b) Proba clinică teoretică.

c) Proba practică se desfășoară utilizând simulatoare de pacient.

Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului obținând în final media 7,00.

ÎNSCRIERI

1. Medicii, medicii stomatologi și farmaciștii rezidenți din rețeaua de asistență medicală, vor depune dosarele de înscriere la Direcțiile de Sănătate Publică Județene din centrele universitare unde au efectuat minimum 51% sau procentajul maximum al pregătirii în rezidențiat, respectiv la Direcția de Sănătate Publică a municipiului București, sau la ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 2-17 septembrie 2019, inclusiv.

2. Pregătirea efectuată în străinătate și recunoscută de Ministerul Sănătății se consideră ca fiind efectuată în centrul universitar de care aparține ca îndrumare rezidentul.

3. Cadrele didactice și de cercetare științifică medicală, precum și specialiștii aflați la a doua specialitate în regim cu taxă, vor depune dosarele de înscriere sau le vor transmite prin servicii poștale, tot în perioada cuprinsă între 2-17 septembrie 2019 inclusiv, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București.

4. Medicii, medicii stomatologi și farmaciștii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice vor depune dosarele de înscriere sau le vor transmite prin servicii poștale, tot în perioada 2-17 septembrie 2019 inclusiv, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București.

5. Candidații care finalizează pregătirea după data de 31 decembrie 2019, și solicită susținerea examenului cu derogare de vechime, vor depune în acest sens dosarele de înscriere, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București sau le vor transmite prin servicii poștale la aceeași adresă.

Dosarele de înscriere ale candidaților în vederea susținerii examenului de obținere a titlului de medic specialist/medic stomatolog specialist/farmacist specialist, pot fi transmise pe răspunderea candidatului, prin orice serviciu poștal, la adresa indicate în publicație pentru depunere.

Direcțiile de Sănătate Publică Județene, respectiv direcțiile de specialitate ale ministerelor cu rețea sanitară proprie vor completa on-line la adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidații înscriși, până la data de 19 septembrie 2019, ora 14,00.

Tabelele cuprinzând candidații înscriși prin instituțiile teritoriale, pe suport de hârtie, însoțite de adresa semnată de conducerea instituției, se vor transmite până la data de 23 septembrie 2019, pe adresa Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, str. Bodești, nr. 1, sector 2, București.

Candidații vor fi înscriși în tabele cu numele și prenumele corect conform actului de identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele diacritice: Ă,Î,Â,Ș,Ț.

Întreaga responsabilitate a completării corecte a datelor din tabel revine direcțiilor de sănătate publică, respectiv ministerelor cu rețea sanitară proprie.

ARONDAREA CANDIDAȚILOR ȘI LISTELE NOMINALE

Arondarea numerică a candidaților admiși în examen pentru sesiunea 16 oct. 2019, pe centre universitare medicale acreditate și pe specialități, va fi comunicată prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale, la data de 03 octombrie 2019.

Listele definitive ale candidaților admiși pe specialități și centre universitare, precum și clinicile de desfășurare, președinții comisiilor de examen, data și ora de prezentare a candidaților pentru susținerea examenului, se vor afișa pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale, la data de 14 octombrie 2019.

Dosarul de înscriere al tuturor candidaților va cuprinde:

a. cerere de înscriere în care se vor menționa: specialitatea, centrul universitar în care s-a efectuat minimum 51% sau procentajul maximum al pregătirii , direcția de sănătate publică unde dorește să se transmită certificatul de specialist, adresa mail și un număr de telefon de contact;

b. copia buletinului de identitate/cărții de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate;

c. copia a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licență);

d. copia certificatului/adeverinței de medic, medic dentist sau farmacist specialist pentru candidații la a doua specialitate;

e. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, divorț etc.), dacă este cazul;

f. xerocopia carnetului de rezident din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor cuprinse în curricula specialității, respectiv absolvirea cu note a tuturor colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;

g. xerocopii ale stagiilor de pregătire cu note/calificativ, pentru medicii aflați la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, care nu au carnet de rezident;

h. xerocopii ale documentelor care atestă stagiile recunoscute din prima specialitate, pentru cei ce finalizează pregătirea pentru a doua specialitate (unde este cazul);

i. adeverință eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidențiat, vechimea ca medic, medic dentist sau farmacist rezident după caz, la data de 31.12.2019, precum și data încheierii pregătirii.

j. pentru medicii aflați la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, adeverința de finalizare a pregătirii în specialitate va fi eliberată de coordonatorul de program în specialitate. Acest documnet trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberate și ștampila rotundă a unității.

k. recomandarea coordonatorului de rezidențiat - obligatorie pentru cei care încheie pregătirea în perioada 1 ianuarie -15 aprilie 2020.

l. medicii, medicii stomatologi și farmaciștii rezidenți care au efectuat diferite perioade de stagii în străinătate, în specialitatea în care au fost confirmați, vor anexa și aprobarea Ministerului Sănătății de recunoaștere a acestor stagii**)

m. chitanța de plată a taxei de 300 de lei, prin mandat poștal sau prin ordin de plată, achitate pe numele candidatului, în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcția de Trezorerie a Municipiului București), beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București, cod: 010024. La locul pentru corespondență se va menționa „Taxă examen specialist".

n. xerocopii ale documentelor ce atestă achitarea la zi a sumelor aferente pregătirii pentru medicii aflați la pregătire în cea de a doua specialitate.

o. certificat medical (original) în care se va preciza că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru examen.

Documentele prevăzute la lit. b)-g), vor fi însoțite de original în vederea certificării la depunere conform art. 2, alin. (3) din OUG nr. 41/2016.
Potrivit alin. (4) al art. 2 din actul normativ amintit „(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituția sau organul de specialitate al administrației publice centrale este obligată/obligat să o accepte."

PRECIZĂRI IMPORTANTE

1. Rezidenții care din motive obiective, după susținerea examenului de specialist, întrerup pregătirea, au obligația de a informa în scris Ministerul Sănătății, asupra situației survenite, în vederea confirmării ca specialist după completarea pregătirii.

2. Rezidenților care nu se prezintă la examen (cu excepția celor care au aprobarea Ministerului Sănătății de prelungire a stagiului de rezidențiat) sau nu promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în rezidențiat la finalizarea pregătirii.

3. Taxa de examen se poate returna numai în situația dosarelor respinse. Candidații absenți la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare.

4. Candidații care depun dosare de examen incomplete și ale căror dosare nu se vor completa cu toate documentele necesare prezentării la examen, până la data afișării listelor de candidați, nu vor fi admiși la examen.

5. Candidații care vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de identitate

*) Cetățenii străini vor depune dosarele de înscriere sau le vor transmite prin servicii poștale, tot în perioada cuprinsă între 2-17 septembrie 2019 inclusiv, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București și vor prezenta aprobarea MEN privind înscrierea la stagiul de specializare, documente privind specializarea efectuată, copie legalizată a diplomei de licență și după caz documente privind schimbarea numelui ( dacă este cazul-certificat căsătorie, divorț, etc.), chitanța de plată a taxei de examen.

**) În cazul în care nu există aceasta aprobare, dosarele vor fi depuse sau se vor transmite prin servicii poștale, tot în perioada cuprinsă între 2-17 septembrie 2019 inclusiv, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății și vor fi însoțite de copiile documentelor originale și de traducerea legalizată în limba română, din care sa reiasă stagiile de pregătire efectuate în străinătate, precum și de avizul comisiei de specialitate a
Ministerului Sănătății privind recunoașterea acestor stagii. În lipsa acestui aviz candidații vor prezenta și un set suplimentar de acte doveditoare în copie xerox (document orginal + traducerea legalizată în limba română), acest set va fi notat "setul II ", precum și recomandarea coordonatorului de rezidențiat din România privind echivalarea (recomandarea trebuie să poarte semnătura și parafa coordonatorului).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCMedical și pe Google News

Te-a ajutat acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCMedical și pagina de Instagram DCMedical Doza de Sănătate și accesează mai mult conținut util pentru sănătatea ta, prevenția și tratarea bolilor, măsuri de prim ajutor și sfaturi utile de la medici și pacienți.


Articole Recomandate
Crossuri externe
Descarcă aplicația DCMedical
Get it on App Store Get it on Google Play
Ultimele știri publicate
Cele mai citite știri
DC Media Group Audience
Patologii

Politica de confidențialitate | Politica Cookies | | Copyright 2024 S.C. PRESS MEDIA ELECTRONIC S.R.L. - Toate drepturile rezervate.
cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel