REZIDENȚIAT 2021: Cum te înscrii și cum se va desfășura examenul. LOCURI și POSTURI scoase la concurs

Dana Lascu |
Data actualizării: | Data publicării:
Examen FOTO: pexels.com
Examen FOTO: pexels.com

Ministrul Sănătății a publicat condițiile pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, REZIDENȚIAT 2021 sesiunea 21 noiembrie 2021. Iată toate detaliile, inclusiv ce locuri și posturi sunt scoase la concurs: 

Candidații care nu doresc să depună documente în copie legalizată se pot prezenta pentru depunerea dosarului, la orice direcție de sănătate publică, având asupra lor și documentele în original, în vederea certificării”.

Înscrierile pentru concurs se fac în perioada 15 - 26 octombrie 2021 inclusiv, data poștei.

Având în vedere contextul epidemiologic actual candidații sunt rugați să respecte toate măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, inclusiv cele instituite la nivelul direcțiilor de sănătate publică. 

METODOLOGIA DE CONCURS DIN MONITORUL OFICIAL AICI: 

MODEL CERERE PDF AICI: 

LOCURI SCOASE LA CONCURS AICI:

POSTURI SCOASE LA CONCURS AICI: 

1. Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 21 noiembrie 2021. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

2. Unitățile și specialitățile pentru care se organizează rezidențiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății.
 Cifra de școlarizare pe domenii și specialități este aprobată prin ordin al ministrului sănătății.
 Numărul de locuri și posturi pe domenii și specialități sunt stabilite defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie, în funcție de capacitățile de pregătire pe specialități ale acestora, de către Ministerul Sănătății și Grupul Universităților de Medicină și Farmacie din România și sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

3. Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Întrebările sunt diferite, în funcție d domeniu

4. Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.
 Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuinduse o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.

5. Candidații posesori ai diplomei de medic obținute în România ori întrun alt stat membru al Uniunii Europene, precum și candidații din Republica Moldova, absolvenți cu diploma de licență obținută în ultimii 5 ani la
Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Chișinău pentru locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, oferite românilor de pretutindeni de către Ministerul Educației, conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare, susțin concursul în aceleași condiții precum cetățenii români, însă concurează pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui pe centrele universitare.

6. Tematicile concursului de rezidențiat și bibliografia aferentă sunt diferite pe domenii. Acestea sunt avizate de către Colegiul Medicilor din România, de către Colegiul Medicilor Stomatologi din România, respectiv de către Colegiul Farmaciștilor din România, sunt aprobate de către ministrul sănătății și pot fi accesate pe pagina de internet rezidentiat.ms.ro și pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie din România.

7. La concurs se pot prezenta:
 a) candidații posesori ai unei diplome de licență în profil medico-farmaceutiuman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;
 b) rezidenții aflați în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare;
 c) specialiștii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale, privitor la obținerea celei de a doua specialități. Specialiștii care au efectuat programul de pregătire prin rezidențiat, forma pe post, pot obține a doua specialitate după îndeplinirea condiției din actul adițional încheiat la contractul de muncă;
 d) candidații care îndeplinesc condițiile privind cetățenia, respectiv care nu au împlinit vârsta standard de pensionare, stabilite de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și au diplomă de licență în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.
 Sunt admiși la concurs numai candidații care sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează, conform certificatului medical aflat la dosarul de înscriere.

8. Pentru candidații medici specialiști, formarea în a doua specialitate se poate obține numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru pregătirea într-o nouă specialitate, obținută prin concurs de rezidențiat, este aceeași cu cea prevăzută pentru a doua specialitate fără concurs de rezidențiat.

9. Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie. Dosarele de concurs vor fi depuse exclusiv prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, în perioada 15 - 26 octombrie 2021, inclusiv data poștei. Pentru primirea plicurilor cu dosarele de concurs, direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie vor asigura permanență în zilele nelucrătoare.
 Candidații prevăzuți la punctul 5 se înscriu la concurs prin Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București, în condiții similare celorlalți candidați și cu respectarea prevederilor anunțului de concurs.

10. Dosarul de înscriere al candidatului va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa:
 (i) numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate;
 (ii) centrul universitar și domeniul pentru care concurează;
 (iii) acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet; 
(iv) declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv că datele vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
b) copia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii);
c) copia legalizată a diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenții promoției 2021 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, copia legalizată a adeverinței privind promovarea examenului de licență;
d) adeverința (original) eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți și specialiști;
e) certificatul medical (original) privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează. Lista unităților sanitare desemnate în acest sens va fi afișată pe site-ul direcțiilor de sănătate publică începând cu data de 15 octombrie 2021;
f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;;
g) chitanța de plată a taxei de concurs în valoare de 500 lei/participant, achitată pe numele candidatului. Taxa se va plăti în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcția de Trezorerie a Municipiului București) beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu Nr. 1-3, sector 1, București, cod: 010024.
 Persoanelor care nu își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le vor fi respinse dosarele de concurs.

11. După finalizarea înscrierilor, respectiv la data de 26 octombrie 2021, candidații nu mai pot solicita schimbarea opțiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub niciun motiv.
 Un candidat poate depune un singur dosar de concurs.
 Depunerea mai multor dosare ale aceleiași persoane pentru unul sau mai multe domenii de concurs, atrage măsura eliminării candidatului respectiv din concurs.

12. După verificarea documentelor depuse în vederea respectării condițiilor de participare pentru fiecare candidat, direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie vor completa on-line la adresa http://examene.meddb.ro lista nominală cu candidații înscriși. Tabelul va avea următorul conținut: 

Nr. crt.
DSP
Domeniul (M,D,F)
Nume, inițiala tatălui, prenume
Promoția
UMF absolvită
Loc actual de muncă
funcția - unitatea
Centrul universitar în care solicită să susțină concursul
Nr. chitanța de plata a taxei de concurs
CNP
Observații privind starea de sănătate
Acordul pentru folosirea numelui pe internet

Legendă:
 a) DSP - direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București (se folosește indicativul auto; de exemplu: AR pentru Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, B pentru Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București).
 b) Domeniul:
M - pentru domeniul medicină;
D - pentru domeniul medicină dentară;
F - pentru domeniul farmacie.
 c) Locul actual de muncă - pentru cei neîncadrați se trece "FP" în rubrica "Unitatea", iar rubrica "Funcția" se lasă necompletată.
 d) Observații privind starea de sănătate - se completează numai cu "Apt" sau "Inapt".
 e) Acordul pentru folosirea numelui pe internet - se va completa "DA" sau "NU", după caz.

 NOTĂ:
 Codul numeric personal (CNP) se va utiliza strict pentru validarea înscrierilor.
Se interzice publicarea listelor care să conțină CNP.

13. Direcțiile de sănătate publică județene, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie, după centralizarea și verificarea tabelelor cu candidații înscriși, redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidații înscriși la concurs, pe domenii, pe care o vor comunica Ministerului Sănătății până cel târziu la data de 1 noiembrie 2021, ora  16,00.
 Dosarele candidaților depuse prin poștă sau curierat, până la data de 26 octombrie 2021, inclusiv, care sunt înregistrate la direcțiile de sănătate publică sau ministerele cu rețea sanitară proprie după data de 1 noiembrie 2021, ora 16,00 vor fi raportate separat Ministerului Sănătății pentru a putea fi incluse în listele de candidați. Dosarele depuse după data de 26 octombrie 2021 sunt declarate respinse și titularii acestora nu vor figura în listele de candidați.

14. Ministerul Sănătății va centraliza listele cu candidații și le va defalca pe centre universitare, conform opțiunii candidaților. Până la data de 3 noiembrie 2021, Ministerul Sănătății va comunica universităților de medicină și farmacie numărul de candidați pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv, urmând ca, până la data de 4 noiembrie 2021, să transmită în format electronic listele nominale ale acestor candidați.

15. Listele cu candidații admiși în concurs, pe centre universitare și domenii, se afișează pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 4 noiembrie 2021.
 În situația în care un candidat constată o eroare materială (de nume, centru concurs, domeniu, etc.) în liste va sesiza acest lucru până cel târziu la data de 9 noiembrie 2021, orele 14,00, direcției de sănătate publică, respectiv ministerului cu rețea sanitară proprie, unde a depus dosarul de concurs pentru a se opera corecția necesară.

16. Repartizarea candidaților pe săli se face diferențiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, de către fiecare universitate de medicină și farmacie.
 La data de 18 noiembrie 2021, candidații pot afla sala și ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro
 Cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afișează lista candidaților repartizați în sala respectivă.
 Candidații ale căror dosare de înscriere au fost admise, dar în ziua concursului sunt declarați absenți în sălile de concurs, nu vor beneficia de returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiază de returnarea taxei achitate pentru concurs doar candidații ai căror dosare de înscriere sunt respinse.

17. Concursul se desfășoară în ziua de duminică, 21 noiembrie 2021.
 Începând cu ora 8,30, candidații pot intra în sala în care au fost repartizați. La intrare se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de concurs.
 Candidații au obligația de a respecta toate măsurile igienico-sanitare impuse de organizatori.

18. Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afișate, cu excepția perechilor soț - soție, frați - surori, care au obligația, sub sancțiunea anulării lucrării și eliminării din concurs, să semnaleze șefului de sală aceste situații, pentru a putea fi așezați separat. Candidații aflați în sală pot declara, sub semnătură, situațiile menționate mai sus. Fiecare candidat se așază la locul indicat prin legitimația de bancă. Candidații ocupă numai locurile indicate de organizatori și nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat inițial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicația șefului de sală.

19. Începând cu ora 9,00 candidaților li se împart grilele pentru răspuns și câte o carioca de culoare neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât și pentru completarea datelor de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul stabilit prin Metodologia de concurs. 

20. Sacii sigilați conținând caietele cu întrebări vor fi aduși la săli în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatată de șeful de sală și de 3 candidați din sala respectivă. La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs din toate centrele universitare. Li se împart apoi candidaților caietele cu întrebări, ținându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Șeful de sală notează la loc vizibil (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afișată) și informează candidații despre ora de începere și ora de terminare a concursului.
 Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, precum și corespondența între caietul cu întrebări și tipul de grilă primit anterior. La solicitarea candidatului, caietele cu greșeli de tipărire sunt înlocuite de șeful de sală.
 Întreaga responsabilitate asupra corespondenței dintre tipul de grilă și cel al caietului cu întrebări revine candidatului.
 Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10,00) nu mai au acces în sala de concurs.

21. La terminarea concursului candidații predau șefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaților, cu excepția celor care, din indiferent ce motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.
 Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidați, sub semnătură, șefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic princ scanare, în sala de concurs, în prezența autorului și a încă 2 candidați din sala respectivă, care vor fi nominalizați în procesul-verbal al sălii și care vor semna pe acesta și pe grilele candidaților. După anunțarea punctajului tuturor candidaților din sala respectivă, șeful de sală, în prezența a 3 candidați, ambalează și sigilează plicul cu grilele corectate și unitățile de memorie externă (memory stick) predat de personalul desemnat pentru operațiunea de scanare. Pe durata corectării lucrărilor candidații rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.

22. Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidați până la ora 16.00 în ziua de 22 noiembrie 2021. Contestațiile se depun la sediul comisiei locale de concurs anunțat pe site-ul universității de medicină și farmacie unde a fost susținut concursul, numai prin poșta electronică sau fax .Nu se pot depune contestații privind corectarea manuală a grilelor de concurs.
Comisia centrală de rezidențiat analizează și comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere
a contestațiilor. Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin publicarea pe site-ul rezidentiat.ms.ro, pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie și prin afișarea la sediul comisiei locale de concurs și constituie răspuns la contestațiile primite.
 În urma analizării contestațiilor și stabilirii grilei corecte rămase definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări. 

23. Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor din toate centrele universitare în care s-a desfășurat concursul, stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă. Clasificarea este națională și se face pentru fiecare domeniu în care s-a desfășurat concursul.
 Clasificările se vor afișa simultan pe site-ul rezidentiat.ms.ro și pe paginile de internet ale celor 6 universități de medicină și farmacie.
 Departajarea candidaților care au obținut punctajul maxim posibil se face prin susținerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din tematica și bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de susținerea probei, într-un sediu securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă, 27 noiembrie 2021, în centrul universitar București. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezența candidaților. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidaților care au obținut punctajul maxim posibil. Candidații care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidaților care au susținut proba de departajare.
Pentru susținerea probei de departajare nu se percepe taxă.

24. Data afișării clasificărilor pe domenii este anunțată în timp util prin mass-media și pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie și pe site-ul rezidentiat.ms.ro

25. Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire se face prin teleconferință, pe baza punctajului și a clasificărilor anunțate, în 4 zile consecutive, stabilite de comun acord între Ministerul Sănătății și instituțiile de învățământ superior cu profil medical acreditate, în intervalul orar 9,00 - 19,00.
Candidații se vor putea prezenta în unul din centrele universitare: Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș sau Timișoara. Dacă repartiția nu se finalizează în prima zi, respectiv în cea de-a doua sau în cea de-a treia zi, va continua în ziua următoare în același interval orar sau, după caz, până la epuizarea locurilor/posturilor publicate la concurs sau a candidaților care au drept de a alege un loc/post. Locurile și posturile rămase disponibile se vor afișa pe pagina de internet la sfârșitul fiecărei zile de repartiție.

26. Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenți la data, ora și locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate și a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.
 Candidații care obțin punctajul minim prevăzut pct.4 și renunță la alegerea unui loc sau post, precum și cei care se clasează în afara numărului de locuri/posturi publicate la concurs, sunt declarați respinși.
 Locurile și posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor vor puteafi ocupate numai în condițiile stabilite de art.181 și art.182 din Ordonanța
Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCMedical și pe Google News

Te-a ajutat acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCMedical și pagina de Instagram DCMedical Doza de Sănătate și accesează mai mult conținut util pentru sănătatea ta, prevenția și tratarea bolilor, măsuri de prim ajutor și sfaturi utile de la medici și pacienți.


Articole Recomandate
Crossuri externe
Descarcă aplicația DCMedical
Get it on App Store Get it on Google Play
Ultimele știri publicate
Cele mai citite știri
DC Media Group Audience
Patologii

Politica de confidențialitate | Politica Cookies | | Copyright 2024 S.C. PRESS MEDIA ELECTRONIC S.R.L. - Toate drepturile rezervate.
cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel