Cum vor REÎNCEPE ȘCOLILE: Ordinul comun al ministrului Educației și al ministrului Sănătății. DOCUMENT

Dana Lascu |
Data publicării:
Elevii pot merge la școală. Foto: Pixabay
Elevii pot merge la școală. Foto: Pixabay

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, și ministrul Sănătății Vlad Voiculescu semnează astăzi Ordinul comun prin care se stabilesc regulile pentru cum vor reîncepe școlile. Iată draftul acestui ordin: 

Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul  unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru  prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 prevede că: 

 ART.2 
(1) DSP/DSPMB informează, înainte de reluarea cursurilor, după vacanțele  școlare/universitare, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, denumit în  continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al instituţiei de învăţământ superior,  comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) cu  privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, în vederea stabilirii  scenariului de începere a cursurilor. 

(2) ISJ/ISMB transmite unităţilor şcolare/ conexe informarea DSP/DSPMB referitoare la  situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de  funcţionare. 

(3) Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului  şcolar/universitar se va actualiza in functie de evolutia epidemilogica prin raportare la  prevederile art.3. 

Cinee face și cine nu face ore în clase

ART. 3 

(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune inspectoratului şcolar  judeţean/al municipiului Bucureşti aplicarea scenariului de organizare şi  desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe bază criteriului epidemiologic  privind rata incidenţei cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de  cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează: 


Scenariul 1 

Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi  elevilor în unităţile de învăţământ, cu  respectarea şi aplicare tuturor normelor de  protecţie 

Incidența cumulată în  ultimele 14 zile a  cazurilor din localitate  mai mică sau egală cu  1/1000 de locuitori


Scenariul 2 

a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în  unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor  şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor  din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor  din anii terminali din învățământul profesional  și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor  normelor protecţie 

b)Participarea zilnică, în sistem on line a  elevilor din celelalte clase/ani de studiu 

Incidența cumulată în  ultimele 14 zile a  cazurilor din localitate  este mai mare de 1/1000  dar mai mică sau egală  cu 3/1000 de locuitori. 


Scenariul 3 

a)Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi  elevilor din învăţământul primar 

b)Participarea zilnică, în sistem on line a  elevilor din celelalte clase/ani de studiu

Incidența cumulată în  ultimele 14 zile a  cazurilor din localitate  este mai mare de  3/1.000 locuitori

(2) În situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de  invățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem on line cu  aprobarea inspectoratului școlar județean/ISMB.

 (3) Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică,  de particularităţile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu şi de  resursele umane ale fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte, senatul universitar  stabileşte aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a activităţilor  didactice, după cum urmează:  

Scenariul 1 

Participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a tuturor  studenţilor/cursanţilor la toate activităţile didactice, conform  programului de desfăşurare a acestora, cu respectarea şi aplicarea  tuturor normelor de protecţie. 

Scenariul 2 

Participare in sistem mixt - prezenta fizica si online, in functie de  specificul programelor de studiu, de infrastructura si de conditiile  epidemiologice, conform procedurilor proprii fiecarei universitati.

Scenariul 3 

Participarea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţi didactice online

ART. 4 

(1) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti şi  DSP/DSPMB avizează propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învățământ  preuniversitar/ conexe şi înaintează spre aprobare CJSU/CMBSU scenariul de funcţionare  pentru fiecare unitate de învăţământ. 

(2) Propunerea este fundamentată pe informarea DSP/DSPMB cu privire la situaţia  epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în funcţie de infrastructura şi  resursele existente în fiecare unitate de învăţământ.  

ART. 5 

Comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă emite hotărârea  privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru reluarea  cursurilor după vacanțele școlare. 

ART. 6 

 Pentru pregătirea unităților de învățământ/instituțiilor conexe/instituțiilor de  învățământ, conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte: 

 a) organizarea și întreținerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanțarea de 1 metru. In situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă,  inclusiv prin amplasarea optima a mobilierului scolar; 

 b) stabilirea circuitelor funcţionale; 

 c) organizarea spaţiilor de recreere; 

 d) evaluarea necesarului de resurse umane; 

 e) asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie; 

 f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru  elevi/studenți şi personal.

ART. 7 

(1) Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de  învățământ aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte  boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura activități didactice în sistem  on-line numai în baza unei certificări emise de medicul de medicina muncii. În acest caz  conducerea unității /instituției va adapta orarul școlar în mod corespunzător. 

(2) Preşcolarii/elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli  respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli  imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament  imunosupresiv, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul  scris al părinţilor, pot fi scutiti de prezenta fizica in scoala. 

(3) Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin (2), conducerile unităţilor de învăţământ vor  identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional online.

(4) Conducerile unităților de învățământ au obligația să respecte măsurile de protecție şi  cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situația preșcolarilor/elevilor menționați  la alin. (2) să monitorizeze fiecare caz în parte.  

(5) Preșcolarii/elevii menționați la alin (2), precum şi părinţii acestora, vor fi consiliaţi de  medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare  necesare. 

(6)Preșcolarii/elevii care locuiesc impreuna cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicala a persoanei respective, daca aceasta nu a fost vaccinată şi  exista riscul de contaminare cu SARS-CoV-2, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la  
recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal.

(7)Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin.(6), conducerile unităţilor de învăţământ vor  asigura desfășurarea procesului educaţional în sistem online. 

(8) Preșcolarii/elevii cu dizabilităţi, in functie de specificul afecţiunii, vor beneficia de  adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.

(9) Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru  elevi, vor fi adaptate nevoilor acestora, cu avizul DSP. 

 ART. 8 

Înainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de învățământ preuniversitar/  conexă/instituţie de învăţământ stabileşte spaţiile care pot fi folosite în procesul de  învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a  cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical  din unitatea de învățământ preuniversitar/conexă/instituţia de învăţământ sau persoana  desemnată de conducerea unităţii/instituţiei. 

 ART. 9 

(1)Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune în  următoarele situații: 

a) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de  învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar. În această situație se suspendă  cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în  aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru  clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca  elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a  sălii de clasă.  

b) La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă  de învățământ gimnazial, liceal, profesional si postliceal. În această situație se suspendă  cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală  cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care  a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din  schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.  În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), procesul de învățământ continuă în sistem  online. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unității de  învățământ/instituției conexe, după consultarea DSP/DSPMB, cu aplicarea prevederilor  art. 9 alin (4) din Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/2020.  

(2) DSP/DSPMB va efectua anchete epidemiologice, va stabili care sunt contacții directi ai  acestora si va decide împreună cu conducerea unitatii de invatamant daca se impune  carantinarea. În situațiile prevăzute la alin (1) lit. a) și b) se aplică dispozițiile prevăzute la  punctul VI.4 din anexa la prezentul ordin. 

(3) La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor  didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea  unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, in urma anchetei  epidemiologice, va stabili care sunt contacții directi ai acestora si va decide împreună cu  conducerea unitatii de invatamant daca se impune carantinarea. 

(4) Decizia de suspendare a activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor  se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri şi cu  rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcţiei de sănătate publică  judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 

(5) Criteriile de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ din prezentul  ordin nu se aplică și unităților de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului  Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile care se impun  conform regulamentelor/procedurilor aplicabile acestora. 

DOCUMENTUL INTEGRAL poate fi descărcat de AICI

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCMedical și pe Google News

Te-a ajutat acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCMedical și pagina de Instagram DCMedical Doza de Sănătate și accesează mai mult conținut util pentru sănătatea ta, prevenția și tratarea bolilor, măsuri de prim ajutor și sfaturi utile de la medici și pacienți.


Articole Recomandate
Crossuri externe
Descarcă aplicația DCMedical
Get it on App Store Get it on Google Play
Ultimele știri publicate
Cele mai citite știri
DC Media Group Audience
Patologii

Iti place noua modalitate de votare pe dcmedical.ro?
Politica de confidențialitate | Politica Cookies | | Copyright 2023 S.C. PRESS MEDIA ELECTRONIC S.R.L. - Toate drepturile rezervate.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1