Examen pentru titlul de medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă, sesiunea septembrie 2019

Dana Lascu |
Data publicării:

Ministerul Sănătății a publicat regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie și terapie intensivă, sesiunea 14 septembrie - 25 octombrie 2019, simultan cu examenul EDA. Pot participa medicii rezidenți inclusiv cadrele didactice și de cercetare științifică medicală care termină pregătirea la 31 decembrie anul acesta, dar și cei care au terminat anii trecuți și nu au luat examenul, plus alte categorii care beneficiază de derogare.

Ministerul Sănătății organizează în perioada 14 septembrie-25 octombrie 2019 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist în specialitatea Anestezie și terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidentiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

La acest examen se pot prezenta:

1. Medicii rezidenți, inclusiv cadrele didactice și de cercetare științifică medicală, confirmate în rezidențiat, care la data de 31 decembrie 2019 încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferință), conform curriculei aprobate pentru această specialitate;

2. Medicii rezidenți, inclusiv cadrele didactice și de cercetare științifică medicală, confirmate în rezidențiat, care au încheiat stagiul de pregătire și nu au susținut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Prezentarea la examen se face cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

3. Medicii specialiști sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătății pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități și care, la data de 31 decembrie 2019, încheie stagiul de pregătire în noua specialitate;

4. Medicii care au efectuat specializare prin Ministerul Educației Naționale și care finalizează pregătirea până la data de 31 decembrie 2019 *);

Categorii cu derogare

La acest examen se mai pot prezenta prin derogare de vechime, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidentiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare și candidații care încheie stagiul de pregătire în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și până la 15 aprilie 2020, inclusiv.

Dosarele depuse pentru aprobarea derogărilor de vechime, vor include și recomandarea coordonatorului în rezidențiat, respectiv de pregătire în a doua specialitate, document care trebuie să poarte semnătura și parafa coordonatorului de pregătire în această specialitate.

Pentru această categorie de candidați, confirmarea ca medic specialist, se va face cu data de întâi a lunii următoare finalizării stagiului de pregătire, pe baza adeverinței eliberată de unitatea angajatoare pentru rezidenți, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflați la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, din care să rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate. Aceste documente trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare, semnătura managerului și ștampila rotundă a unității.

Examenul se va desfășura cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidentiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, în centrele universitare medicale București, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Tematica specialității după care se vor desfășura examenele în această sesiune, a fost publicată în săptămânalul "Viața Medicală", și este postată pe pagina web a Ministerului Sănătății www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri, concursuri, examene/Tematici.

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI:

Examenul constă din proba scrisă, probele clinice și proba practică, conform prevederilor tematicii valabile.

Prima probă de examen, proba scrisă, se va desfășura sâmbătă 14 septembrie 2019, în centrul universitar București.

a.) Proba scrisă (testul A și testul B), cu 120 de întrebări cu răspunsuri multiple, la alegere. Fiecare test are 60 întrebări, durează 2 ore și se susține după testele-grilă elaborate de către Societatea Europeană de Anestezie.

b.) Probele clinice și proba practică, se susțin conform tematicii de examen. Acestea se vor susține după promovarea probei scrise, începând cu 15 octombrie 2018, în centrele universitare: București, Cluj- Napoca, Iași, Timișoara și Tg. Mureș.

Nota minimă pentru promovarea probelor clinice/practice este 7,00.

Nota minimă pentru confirmarea ca medic specialist în specialitatea Anestezie și terapie intensivă este 7,00.

Nota minimă pentru obținerea și a Diplomei Europene în Anestezie și Terapie Intensivă este punctajul minim european pentru proba scrisă, stabilit de  către Societatea Europeană de Anestezie.

ÎNSCRIERILE - cum și când se fac

1. Medicii rezidenți din rețeaua de asistență medicală, vor depune dosarele de înscriere în perioada 19 august-03 septembrie 2019, inclusiv, la Direcțiile de Sănătate Publică Județene din centrele universitare București, Cluj- Napoca, Iași, Timișoara și Tg. Mureș unde au efectuat majoritatea pregătirii în rezidențiat.

2. Pregătirea efectuată în străinătate și recunoscută de Ministerul Sănătății se consideră ca fiind efectuată în centrul universitar de care aparține ca îndrumare rezidentul.

3. Rezidenții care au efectuat pregătirea în centrele universitare Craiova și Constanța vor depune dosarele de înscriere la Direcția de Sănătate Publică a municipiului București, rezidenții care au efectuat pregătirea în centrul universitar Arad vor depune dosarele de înscriere la Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș,rezidenții care au efectuat pregătirea în centrul universitar Oradea vor depune dosarele de înscriere la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj-Napoca, rezidenții care au efectuat pregătirea în centrele universitare Brașov și Sibiu vor depune dosarele de înscriere la Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, rezidenții care au efectuat pregătirea în centrul universitar Galați vor depune dosarele de înscriere la Direcția de Sănătate Publică a Județului Iași.

4. Cadrele didactice și de cercetare științifică medicală, precum și specialiștii aflați la a doua specialitate în regim cu taxă, vor depune dosarele de înscriere tot în perioada cuprinsă între 19 august-03 septembrie 2019, inclusiv, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București.

5. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice vor depune dosarele de înscriere tot în perioada 19 august-03 septembrie 2019, inclusiv la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București.

6. Candidații care finalizează pregătirea după data de 31 decembrie 2019, și solicită susținerea examenului cu derogare de vechime, vor depune dosarele de înscriere în perioada 19 august-03 septembrie 2019, inclusiv la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București.

Dosarele de înscriere ale candidaților, pot fi transmise pe răspundere a candidatului, prin orice serviciu poștal, la adresele indicate pentru depunere.
Direcțiile de Sănătate Publică Județene vor completa listele candidaților on-line la adresa: http://examene.meddb.ro, până la data de 05 septembrie 2019, ora 12,00.

Tabelele cuprinzând candidații înscriși prin instituțiile teritoriale, pe suport de hârtie, însoțite de adresa semnată de conducerea instituției, se vor transmite până la data de 09 septembrie 2019, pe adresa Ministerului Sănătății, str. Bodești, nr. 1, sector 2, București.

Candidații vor fi înscriși în tabele cu numele și prenumele corect conform actului de identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele diacritice: Ă,Î,Â,Ș,Ț.

Întreaga responsabilitate a completării corecte a datelor din tabel revine direcțiilor de sănătate publică.

ARONDAREA CANDIDAȚILOR ȘI LISTELE NOMINALE

Lista candidaților admiși la proba scrisă va fi comunicată prin publicare pe site -ul www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri, concursuri, examene/Concursuri, în data de 11 septembrie 2019.

Dosarul de înscriere al tuturor candidaților va cuprinde:

a. cerere tip de înscriere, în care se vor menționa: specialitatea, centrul universitar în care s-a efectuat minimum75% din pregătire, direcția de sănătate publică unde dorește să se transmită certificatul de specialist, adresa mail și un număr de telefon de contact;

b. copia buletinului de identitate/cărții de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate;

c. copia a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licență);

d. copia certificatului/adeverinței de medic specialist sau primar pentru candidații aflați la a doua specialitate;

e. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, divorț etc.), dacă este cazul;

f. xerocopia carnetului de rezident din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor cuprinse în curricula specialității, respectiv absolvirea cu note a tuturor colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;

g. xerocopii ale stagiilor de pregătire cu note/calificativ, pentru medicii aflați la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, care nu au carnet de rezident;

h. xerocopii ale documentelor care atestă stagiile recunoscute din prima specialitate, pentru cei ce finalizează pregătirea pentru a doua specialitate (unde este cazul);

i. adeverință eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidențiat, vechimea ca medic rezident la data de 31.12.2019, precum și data încheierii pregătirii.

j. pentru medicii aflați la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, adeverința de finalizare a pregătirii în specialitate va fi eliberată de coordonatorul de program în specialitate. Acest document trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberate și ștampila rotundă a unității.

k. recomandarea coordonatorului de rezidențiat - obligatorie pentru cei care încheie pregătirea în perioada 1 ianuarie -15 aprilie 2020.

l. medicii rezidenți care au efectuat diferite perioade de stagii în străinătate, vor anexa și aprobarea Ministerului Sănătății de recunoaștere a acestor stagii**)

m. chitanța de plată a taxei de 300 de lei, prin mandat poștal sau prin ordin de plată, achitate pe numele candidatului, în contul IBAN nr.
RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcția de Trezorerie a Municipiului București), beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București, cod: 010024. La locul pentru corespondență se va menționa „Taxă examen specialist".

n. xerocopii ale documentelor ce atestă achitarea la zi a sumelor aferente pregătirii pentru medicii aflați la pregătire în cea de a doua specialitate.

o. certificat medical (original) în care se va preciza că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru examen.

Documentele prevăzute la lit. b)-g), vor fi însoțite de original în vederea certificării la depunere conform art. 2, alin. (3) din OUG nr. 41/2016.
Potrivit alin. (4) al art. 2 din actul normativ amintit „(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituția sau organul de specialitate al administrației publice centrale este obligată/obligat să o accepte."

PRECIZĂRI IMPORTANTE

1. Rezidenții care din motive obiective, după susținerea examenului de specialist, întrerup pregătirea, au obligația de a informa în scris Ministerul Sănătății, asupra situației survenite, în vederea confirmării ca specialist după completarea pregătirii.

2. Rezidenților care nu se prezintă la examen (cu excepția celor care au aprobarea Ministerului Sănătății de prelungire a stagiului de rezidențiat) sau nu promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în rezidențiat la finalizarea pregătirii.

3. Taxa de examen se poate returna numai în situația dosarelor respinse. Candidații absenți la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare.

4. Candidații care depun dosare de examen incomplete și ale căror dosare nu se vor completa cu toate documentele necesare prezentării la examen, până la data afișării listelor de candidați, nu vor fi admiși la examen.

5. Candidații care vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de identitate

*) Cetățenii străini vor depune dosarele de înscriere la sediul Ministerului Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București și vor prezenta aprobarea MEN privind înscrierea la stagiul de specializare, documente privind specializarea efectuată, copie legalizată a diplomei de licență și după caz documente privind schimbarea numelui ( dacă este cazul-certificat căsătorie, divorț, etc.), chitanța de plată a taxei de examen.

**) În cazul în care nu există aceasta aprobare, dosarele vor fi depuse la Ministerul Sănătății (Str. str. Bodești, nr. 1, sector 2, București) până la data de 03 septembrie 2019 inclusiv, și vor fi însoțite de copiile documentelor originale și de traducerea legalizată în limba română, din care sa reiasă stagiile de pregătire efectuate în străinătate, precum și de avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății privind recunoașterea acestor stagii. În lipsa acestui aviz candidații vor prezenta și un set suplimentar de acte doveditoare în copie xerox (document orginal + traducerea legalizată în limba română), acest set va fi notat "setul II ", precum și recomandarea coordonatorului de rezidențiat din România privind echivalarea (recomandarea trebuie să poarte semnătura și parafa coordonatorului).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCMedical și pe Google News

Te-a ajutat acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCMedical și pagina de Instagram DCMedical Doza de Sănătate și accesează mai mult conținut util pentru sănătatea ta, prevenția și tratarea bolilor, măsuri de prim ajutor și sfaturi utile de la medici și pacienți.


Articole Recomandate
Descarcă aplicația DCMedical
Get it on App Store Get it on Google Play
Ultimele știri publicate
Cele mai citite știri
DC Media Group Audience
Patologii

Politica de confidențialitate | Politica Cookies | | Copyright 2024 S.C. PRESS MEDIA ELECTRONIC S.R.L. - Toate drepturile rezervate.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel